Hack hüjümleri barada Semalt hünärmeni - Nädip we näme üçin?

Köp adam internedi ulanmaga başlansoň, umumy howp - haker. Ilkibaşda bu söz kompýuter ulgamlaryny we programmirleme dillerini öwrenmek prosesine degişlidir. Wagtyň geçmegi bilen bu söz, kompýuter torundan ýa-da ulgam howpsuzlygyndan aýlanyp geçmek ukybyny görkezýän erbet many aldy.

Igor Gamanenko, öňdebaryjy bilermenleriň biri Semalt , sebäbi we kesmek hüjümleriň maksatlary bir çuňňur göz edýär.

Umuman, web sahypasy hakerleri torlara we kompýuterlere garşy hüjümleriň 5 görnüşini düzýärler. Bular öz içine alýar:

1. Hyzmatyň paýlanan inkär edilmegi (DDoS) hüjümleri

Bular ýeterlik howpsuzlyk aýratynlyklary bolmadyk we açyk portlara, şeýle hem tordaky baglanyşyklara ünsi jemleýän ulgamlary bozmak üçin döredildi. Adatça, DDoS hüjümleri toruň ýa-da ulgamyň çökmegine ýa-da ýapylmagyna sebäp bolýan birnäçe haýyş ibermek bilen ulgamy zaýalamaga synanyşýar. Muňa garamazdan ulgamlaryň köpüsi hüjümlere garşy durýarlar we aňsatlyk bilen dikeldilýär.

2. Troýan aty

Bu möhüm mugt ýa-da paýlaşma programmasy hökmünde gizlenen programma üpjünçiligi. Gizlenen programma üpjünçiligi köplenç programma üpjünçiliginiň nämedigini bilmeýän webmaster tarapyndan aňsatlyk bilen gurulýar.

Adatça, programma üpjünçiligi programma üpjünçiligini ulananyňyzda ulgamyňyza rugsatsyz girmek üçin ulgamyňyzyň arka gapysyny açýan aýratynlyklary öz içine alýar. Ativea-da bolmasa, programma üpjünçiliginde käbir hadysalar ýa-da sene bilen kesgitlenen trigger bar. Işledilenden soň, programma üpjünçiligi ulgamyňyzy ýa-da toruňyzy ýapýar. Içaly programma üpjünçiligi, soňra marketing kompaniýalaryna satylýan maglumatlary ýygnamak üçin az zyýanly programma üpjünçiligi.

3. Wirus

Bu web ussatlarynyň iň köp duş gelýän howpy. Iň esasy derejede, özüni köpeltmäge ukyply zyýanly programma. Wirusyň esasy maksady öý eýesiniň ulgamyna hüjüm etmek we ýok etmekdir. Zyýanly programmalaryň umumy mysallaryna Frodo, Kaskad we Tekila degişlidir.

4. Web sahypalary

Bular, brauzeriňizi rugsatsyz işler bilen meşgullanmak üçin belli bir web tehnologiýalarynda howpsuzlyk gowşaklyklaryndan peýdalanýan kölegeli saýtlar.

5. Gurçuk

Bu, öz-özüňizden göçürýän zyýanly programma üpjünçiligi, ulgamyňyzdaky gymmatly çeşmeleri aşa ýüklenýänçä we işlemegini bes edýänçä saklaýar. Gurçuklar, käbir ulgamlara garşy netijesiz edýän kompýuterleriň belli bir görnüşleri üçin niýetlenendir.

Onda näme üçin web sahypasy hakerleri bu erbet işler bilen meşgullanýarlar?

1. Ulgamyňyza bikanun işler üçin Internet relay söhbetdeşligi hökmünde girmek we ulanmak üçin hakerler köplenç bikanun işler bilen meşgullanýandyklary sebäpli, amallaryny gizlemeli bolýarlar. Munuň üçin bikanun mazmuny saklamak ýa-da aragatnaşyk maksatly serwerleri alýarlar.

2. Maglumat ogurlamak.

3. Şatlyk we güýmenje üçin.

4. Bir kompaniýadan ýa-da gaharly işden kowulan ar alyş-tehniki işgärleri üçin bäsdeşler ar alyş hüjüminde ulgamyňyzy döwüp bilerler.

5. Mahabat üçin käbir hakerler mahabaty gowy görýärler we ünsüni çekmek üçin her zat ederdiler.

6. Käbir ýagdaýlarda ulgamy synagdan geçirmek ýa-da synagdan geçirmek üçin web ussatlary howpsuzlygy ýokarlandyrmaga kömek etmek maksady bilen gowşak taraplaryny anyklamak üçin IKT hünärmenlerinden ulgamlaryny barlamagy haýyş edýärler.

7. Asperger sindromy diýlip atlandyrylýan näsazlyk sebäpli. Bu ýagdaýdan ejir çekýän adamlar jemgyýetçilik däl, ýöne bir meselä uzak wagtlap ünsi jemlemek ukybyna eýe.

8. Bilesigelijilikden.

9. Kärdeşleriň, är-aýalyň, işewür garşydaşlaryň ýa-da maşgala agzalarynyň näme bilen meşgullanýandygyny barlamak.

10. Ulumsylyk hukuklaryny gazanmak.

11. Intellektual kynçylyk hökmünde.

12. Maliýe gazanmak üçin - web sahypa hakerleriniň köpüsi muny pul üçin etmese-de, käbir kiber jenaýatçylar kredit kartoçkasy bilen meşgullanýar.

Zyýanly hüjümlere sezewar bolan adamlar

  • Internet howpsuzlyk kompaniýalary - bu firmalar hakerler üçin özüne çekiji nyşana öwürýän iň gowy howpsuzlyk.
  • Profileokary derejeli firmalar-syýasy partiýa web sahypalary we köpmilletli korporasiýalar, öwünmek hukugyny gazanmak isleýän hakerler üçin adatça ýeňip bolmajak nyşandyr.
  • Elektron söwda saýtlary bolan islendik adam, esasan, kiber jenaýatçylary nyşana alýar, hakerler haýsydyr bir gowşak ulgamy ýapmaga garşy däl.

Web sahypasynyň howpsuzlygyna nähili howp abanýar

Web sahypalaryny döwmek gaty özüne çekiji bolup biler. Ygtybarly kärhanalaryň haker alamaty bardygy äşgär, ýöne ýokançlygyň web sahypalaryna ýaýramagyny pikir etmeýär. Işiňiziň gözegçiligine girmek köp zady aňladýar. Dolandyryşa girmek üçin haker ulanyjy adyňyzy we parolyňyzy birnäçe gezek synap görýär. Şahsyýet maglumatlaryňyz, haker tarapyndan dogry saklanmak arkaly bir çäkden beýlekisine geçirilip bilner.

Döwülmegiň başga bir usuly, programma üpjünçiliginiň gowşaklygy. Gurlan programma üpjünçiligiňiz däl, brauzerleriňiz hem bolmaly. Haker, brauzeriňize gözegçilik edip, şahsyýet maglumatlaryňyza girip biler.

Web sahypasynyň eýesi hökmünde web sahypaňyzy döwülmezlikden nädip goramalydygynyň üstünde işlemeli. Girip görýänleriňiziň iş web sahypaňyza nädip girýändigine ünsi çekmek, sahypaňyzy goramaga kömek edip biljek bir tarapdyr. Şahsyýetnamalaryň görkezilmeýändigine göz ýetiriň. Sahypaňyzyň howpsuzlygyny synlamak bilen sahypaňyzy ulanyjy üçin amatly ediň.

send email